กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกระบบเก่า / ใหม่

สำหรับพยาบาลในหลักสูตร Post Baccalaureate Residency Training
Resicency ชั้นปีที่ 1 : พยาบาลอายุงาน 1 ปี
Resicency ชั้นปีที่ 2 : พยาบาลอายุงาน 2 ปี
Resicency ชั้นปีที่ 3 : พยาบาลอายุงาน 3 ปี


ระบบเก่า

สำหรับผู้ใช้งาน
Residency ชั้นปีที่ 1 : พยาบาลจบปี 2563 , ปี 2564
Residency ชั้นปีที่ 2 : พยาบาลจบปี 2561 , ปี 2562
Residency ชั้นปีที่ 3 : พยาบาลจบปี 2560 , ปี 2561 , ปี 2562

ระบบใหม่

สำหรับผู้ใช้งาน
Residency ชั้นปีที่ 1 : พยาบาลจบปี 2565 , พยาบาลจบปี 2566
Residency ชั้นปีที่ 2 : พยาบาลจบปี 2563 , ปี 2564 (เริ่ม มี.ค. 66), ปี 2565 ( 2 ม.ค. - 31 มี.ค. 2567 )
Residency ชั้นปีที่ 3 : พยาบาลจบปี 2563 (เริ่ม ม.ค. 66) , ปี 2564 ( 2 ม.ค. - 31 มี.ค. 2567 )
บทเรียน Inservice
• โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤต 1 ปี
• การดูแลสายระบาย
• การพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
• การส่งเสริมพัฒนาการทารกและการประเมินด้านจิตสังคมในเด็ก
• สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ ปี 1 - 3
• การแนะนำเครื่องอัลตราซาวด์ในรุ่นต่าง ๆ
• สาขาการพยาบาลศัลยศาสตร์ทั่วไป ปี 1 - 3
• สาขาการพยาบาลวิกฤตศัลยศาสตร์ ปี 1 - 3
• สาขาการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปี 1 - 3